GeKaeM

Elektriku pokojne nechajte na nás ...

 

GeKaeM s.r.o., Garbiarska 2 040 01 Košice
IČO: 45 709 289, IČ DPH: SK2023104677, DIČ: 2023104677

 

Obchodné a záručné podmienky

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Pre spoločnosť GeKaeM s.r.o.  je kvalita prác, materiálu a zariadení dodávaných svojim zákazníkom na prvom mieste. Komponenty a materiály nakupujeme od overených dodávateľov a naši pracovníci si potrpia na kvalitu.

Na nami dodávané práce poskytujeme záruku 24 mesiacov, pokiaľ zmluvne nie je dohodnuté inak. Na dodávaný tovar poskytujeme záruku podľa trvania záruky poskytovanej výrobcom.

Napriek všetkej snahe sa však môže stať, že dôjde k závade. V takom prípade sa ju snažíme odstrániť bez zbytočného zdržania. Naši zákazníci vedia, že reagujeme rýchlo, podľa kapacitných možností bezodkladne.

Pri závade na našom zariadení, či už ide o záručný alebo pozáručný servis,  pošlite správu s informáciami:

  • názov (meno) zákazníka s jeho kontaktnými údajmi (e-mail, telefónne číslo)
  • miesto závady
  • typ zariadenia
  • ak ide o uplatnenie záruky číslo faktúry a termín dodania služby resp. tovaru

na našu kontaktnú e-mailovú adresu gekaem@gekaem.sk, alebo použite kontaktný formulár


OBCHODNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

s našimi zákazníkmi máme spravidla dohodnuté zmluvne v závislosti od poskytnutej služby či dodaného tovaru.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODMIENKY MIMORIADNEJ ZĽAVY  S LETáKOM -25%

V dňoch 18.3.2015 až 31.5.2015 si mohli naši zákazníci, ktorí prinesli náš leták s kupónom, uplatniť zľavu vo výške 25% z ceny montážnych prác, za podmienok:

  • Zľavu je možné uplatniť jednorázovo (jeden leták - jedna zákazka), z tohto dôvodu je potrebné nám predložiť celý leták.
  • Zľava sa uplatňuje na montážne práce (elektroinštalačné práce, uloženie káblov, montáž rozvádzača, montáž prístrojov, svetiel, montáž uzemnenia, bleskozvodu, NN prípojky)
  • Zľava sa vypočíta tak, že na konci našej cenovej ponuky, ktorú vypracujeme na základe Vami dodaného projektu, resp. požiadaviek na elektroinštaláciu, sa uvedie v jednej sume zľava z ceny za práce v nej obsiahnuté bez DPH a táto suma bude z celkovej  ceny odrátaná. V prípade, že skutočne fakturovaná cena sa bude po prípadných zmenách od ponukovej líšiť, zľava 25% sa uplatní zo sumy skutočne zrealizovaných prác.
  • Zľavu do našej cenovej ponuky zapracujeme, ak leták prinesiete v čase trvania akcie, teda od 18.3. do 31.5.2015. Cena so zľavou bude platná pri záväznej objednávke, resp. zmluve podpísanej najneskôr do 30 dní od vystavenia cenovej ponuky. 
  • Rozsah prác, na ktoré je možné zľavu uplatniť, je obmedzený minimálnou sumou 200,-€ bez DPH. (Príklad: Na cenovej ponuke bude suma za montážne práce 200,-€ bez DPH, po zľave 25% bude výsledná suma za montážne práce150,-€ bez DPH).

Zľava sa nevzťahuje na:

- dodávku materiálu 

- odborné práce ako napr. spustenie a uvedenie do prevádzky kamerového či zabezpečovacieho systému, vypracovanie revízií, prehliadky a skúšky, doprava.